sun_xianhe [Xian-He Sun Appointed Distinguished Professor]